:: Regulamin korzystania z serwisu e-Faktur ::

I. Definicje

Operator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis e-Faktur: Łukasz Heller, ul. Szewska 16, 64-000 Kościan

Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

Konsument - Klient, który zawiera umowę z Operatorem w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

Usługa - Usługa świadczona:
- bezpośrednio przez Operatora,
- przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Operatora,
- przez inny podmiot, za pośrednictwem Operatora na podstawie umowy,
z której wynika pełnomocnictwo udzielone w tym celu Operatorowi przez Klienta.

Usługa operatora - wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest Operator (konto e-Faktury).

Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu e-Faktur

Okres próbny - wskazany przez Operatora okres, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.

Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Operatora.

Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.

II. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

a. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

b. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.

c. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

III. Sposób zawarcia umowy

a. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Operatora. Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 14 dni od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie Operator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

b. Klient, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora. W razie poniesienia przez Operatora jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Klienta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.

c. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.

d. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcieokresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Operatora w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

e. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.

f. 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

g. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, itp.).

IV. Dokumenty księgowe. Stałość warunków

a. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty i prześle ją w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.

b. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek,tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

c. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
- nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
- rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument, a rezygnacja następuje z Usługi Operatora
- wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi.

V. Zmiany umowy

a. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2 lit. c. przez czas trwania okresu abonamentowego. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

b. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.

VI. Rozwiązanie umowy

a. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.

b. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument - wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi Operatora.

c. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie działał na szkodę Operatora lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.

VII. Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora

a. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług,za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.

b. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

c. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.

d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

VIII. Odpowiedzialność Operatora

a. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

b. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Operatora,
- nieprawidłowego użytkowania Usług,
- podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
- naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
- siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
- działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
- posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.

c. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.

d. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

IX. Postępowanie reklamacyjne

a. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej oraz określać:
- Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.

b. Reklamacja winna zostać przesłana pod adres Operatora, wskazany w niniejszym Regulaminie lub na stronie kontaktowej Operatora.

c. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

X. Ochrona danych osobowych

a. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

b. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

c. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

d. Operator stosuje środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

e. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

XI. Polityka prywatności

a. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tymczasowych plików cookie w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi, takich jak Google AdSense do spersonalizowania treści umieszczanych reklam czy Google Analytics do gromadzenia anonimowych statystyk odwiedzin.

b. Klient może zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi polityki prywatności na stronie: http://www.e-faktury.lukasnet.pl/prywatnosc

XII. Postanowienia końcowe

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Operatorem Umów.

b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.